ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่


วัตถุประสงค์
     พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(Geographic Information System-GIS.) เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค ของสคร. 1 เชียงใหม่ ให้ตรงกับความต้องการใช้ของบุคลากรในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และส่วนกลาง
นโยบายการพัฒนาระบบ
  1.ต้องสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา (Easy To Access)
  2.ต้องสามารถนำเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศทั้งในเชิงพื้นที่และแผนภูมิ (Easy To Use)
  3.ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม (Valid),ครบถ้วน (Complete) และเป็นปัจจุบัน (Up to date)
  4.บริการข้อมูลให้หน่วยงานทุกระดับใช้ข้อมูลได้จากแหล่งเดียวกัน


ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
รายงานสถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวัง (รง.506)
(ที่มา รายงาน 506)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง
(ที่มา 21 แฟ้ม)

กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง


377 ม.2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
โทรศัพท์: 054281027
โทรสาร: 054281387
Email:
epinorth@gmail.com
Facebook:
http://www.facebook.com/epinorth Web Browser ที่แนะนำ